Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
Back To Home Page
                                                        Nazi Game

Gatenda…mshvenieri dila gatenebuliyo,ca mocmendili da sichume chamocoliliyo,mxolod ramodenime manqanis xma ismoda quchashi…chitebis sasiamovno zriamuli nazad chaesmoda mdzinare ninis…igi wamodga da aivanze gavida,sadac ulamazesi xedi gadaeshala tvalwin…gamcvanebuli balaxi da xeebi,quchashi mosiarule xalxis gaurkveveli burtyuni,niavi uberavda mis naz saxes da tmas nela arxevda…     ninim tvalebi daxuca da amoisuntqa..titqos ragaca didi tkivilisgan   gatavisuplda…igi otaxshi dabrunda…
Teleponda dareka:
Ani:gamarjoba nin..ani var
Nini:xo gicani ani…rogor xar?
Ani:ravii aba dzveleburad!!!shen?exla ar mitxra kide gioze vpiqrobo?
Nini:auuuu aniii magra cudad var….xoo kide gio maxsendeba…sadac caval yvelgan gio melandeba…rogor davivicyo ar vici…
Ani:nin me mgoni vici gamosavali ra unda iyos…dges sagamos cveulebaze mivdivar datostan…chems megobartan da mitxra tu ginda camoiyvane vinmeo da shen camomyevi…iq bichebic iqnebian da iqneba iseti vigaca gaicno vinc gios dagavicyebs…ras ityvi?
Nini:kai camogyvebi…chemtvisac ase ajobebs,magram ra unda chavicva rom ar vici?!
Ani:magi ra problemaa sixarulo…wamo magaziebshi gaviarot da viyidot ragaceebi…camoxval?
Nini:ki camoval
Ani:Exla naxeva saatshi gamogivli da mzad iyavi!!!
Nini:kai gelodebi…naxvamdiiiis
Ani da nini cavidnen,bevr magaziashi shevidnen da sabolood rac undodat iyides…sagamosken ertad wavidnen cveulebaze,sadac bevri bichebi da gogoebi iyvnen…karebi sheages da shevidnen.ani miesalma visac icnobda imat da cveulebac daicyo…nini tavistvis ijda skamze arc aravin acuxebda da arc tviton abezrebda vinmes tavs,ubralos tavistvis iyo da piqrobda tu ra ubeduri iyo usiyvarulod,roca aravin gidgas gverdit bichi da ar getyvis tkbil sityvebs rogoricaa miyvarxar,menatrebi,sul shenze vpiqrob…igi xedavda sheyvarebul cyvilebs da cremli adgeboda tvalze…nini garet gavida da ezoshi skamze chamojdada xmamagla daicyo tirili man ver shenishna rom mis shoriaxlos pirovneba imyopeboda.nini tiroda…mas ucnobi miuaxlovda da kitxa tu rato tiroda…ninim arc shexeda xelebi qonda cvalebze miparebuli da tan cremlebs icmendda…rom moicminda mis cin bichi dainaxa romelic dzalian lamazi da mimzidveli iyo,mwvane tvalebi moxvda ninis tvalshi da gaognebuli miashterda…
Levani:gamarjoba me levani mqvia…shen ra gqvia?
Nini:nini
Man dzlivs carmotqva tavis saxeli radgan am bichit dzalian moixibdla.meti araperi utqvams ninis ise shevida saxlshi,man mxolod misi saxeli icoda…                                     gatenda…nini skolashi cavida da klasshi shevida,gadakocna daqalebi da tavis merxze dajda.gverdit ani ejda da mouyva levanis ambavi…utxra rom kai bichi iyo da imedi qonda rom gios daaviwyebda…
Nini:levanize piqrs ver vigdeb tavidan…sul misi mcvane tvalebi maxsendeba…
Ani:kaia   dzaan…iqneba is debili gio daivicyo da axali cxovreba daicyo..martalia jer mxolod 16 clis xar magram yvelaperi cin gaq damijere…siyvaruli ertxel modis…xo rac sheexeba im bichs gagigeb tu ginda vin iyo
Nini:martla? Rogor?
Ani:magis gagebas ra unda …datos vkitxav
Nini:kaiiii tu gamigeb magrad gamixardeba…
Gakvetilebis mere ani datostan mivida da kitxa levanis ambavi,magram mxolod saxelis codna sakmarisi ar iyo…cveuleba bevri xalxi iyo da erti levani ar iqneboda…ninim augcera levanis garegnoba da datoc mixvda tu vize iyo laparaki!
Dato:eg levani chveni skolelia…17 clisaa da mesame sartulze derepnis bolos aris misi klasi
anim datos loyaze akoca da dzalian didi madloba mouxada da egreve cavidnen nini da ani mesame sartulze…dato ki dashterebuli darcha kocnit…ninis suntqva ekvroda roca derepans gadioda titiqos ragaca unda momxdariyo iseti rac mis cxovrebas shecvlida…miabijebda neli da mdumare nabijebit tan piqrobda tu ra unda etqva…gulis cema auchqarda…klasshi sichume iyo karebi mixuruli,bavshvebic ramodenime iyo radgan gakvetilebi damtavrebuliyo.ani gacherda da utxra rom exla mxolod is unda shesuliyo…nini miuaxlobda karebs da sheago…sheago da tan titqos guli agar ucemdao gashterda…dainaxa otaxshi erti gogo da levani…romlebic ertmanets exutebodnen da ealersebodnen…ninis cremlebi moadga tvalebze da ukan tirilt gaiqca…anis ise chauqrola gamoshterda da ver gaego ra momxdariyo…anim tvali gaayola ninis..otaxshi shevida da dainaxa levani da mixvda yvelapers…gaekida ninis da kibeebze chamomjdari dainaxa…tvitonac miujda da utxra:
ani:nini eseigi levanis sheyvarebuli yopila da jobia magis mimart ar gagichndes gdznobda
nini tiroda
nini:meramdenjer unda metkinos guli…im games vipiqre tavidan davicyeb cxovrebastqo…magram martivi araa…ukve shemiyvarda memgoni…
ani:ra girchio agar vici nin…xo ici rogor miyvarxar
isini ertmanets chaexutnen da ertad daicyes tirili…

meore dges skolashi misuli nini dzaan aporiaqebuli iyo momxdaris gamo…
Ani: niiin ras shvebiiii? Kide cudad xar?
Nini: raviii aba var ra kidev levanize vpiqrob…
Ani: kide kai gushin ver daginaxa tore ras ipiqrebda shenze!
Nini:chemtvis sul ertia ukve …davitanje amdeni gulis tkenit agar shemidzlia sikvdili minda…
Ninis cremlebi camouvida da anis magrad chaexuta…
Nini:ani ar minda sicocxle dedas gepicebi davitanje am cxovrebit nutu iseti maxinji var rom aravis movconvar?!mishvele rame aniii shen xom chemi da xar…chems adgilas rom yopiliyavi ras izavdi?
Ani:ar viic ra gitxra riti gaagxaro magram erts getyvi “usiyvarulod mze ar supevs cis kamaraze”es galaqtionis sityvebia da gonivrulia mova dro da ipovi iset vinmes vinc dagapasebs da gachuqebs iset grdznobas romelic udzlieresi iqneba am qveyanaze da ertad bevr gasacirs,sixaruls gadaitant da am yvelapris mere es grdzona upro gaizdeba…
Nini:xo eg martalia magram ukve agarc var darcmunebuli rom es dro dadgeba chems cxovrebashi…
Zari daireka
Nini:kai movrchet amaze laparaks da klasshi cavidet zari daireka.
Nini da ani klasshi shevidnen,matematikis gakvetili qondat.shua gaqvetili iyo rodesac karebi gaigo da levanim shemoixeda vigacas edzebda…tvalebit aqet iqit iyureboda…anim rom dainaxa xeli pataraze mihkra ninis.ninim aixeda da dainaxa levani levanim mzerit nini dainaxa da gaugima titqos naxa is risi naxvac undoda da karebi nazad gaiketa…nini camodga da maswavlebels gaentavisupla,klasis karebi gaago da derepnis boloshi levani dainaxa zurgit iyo da midioda…
Nini: Levaniii
Levani motrialda da dainaxa nini motrialda da ninisken achqarebuli nabijiebit wamovida…
Levani: va nin rogor xar?
Nini:kargad shen?
Levani:mec…gamixarda sheni naxva…
Ertmaneti gadakocnes
Nini:klasshi vis edzebdi?
Levani: simartle gitxra?
Gaigima levanim
Nini:xo mitxari
Levani:shen gedzebdi…mainteresebda dges iyavi tu ara skolashi…mindoda gamego tu rogor iyavi cuxandeli tirilis mere ise caxvedi araperi gitqvams da…
Nini:xo exla uket var madloba…
Levani:dges gcalia?sagamos sadme gaviarot da davilaparakot
Am sityevebis mere ninis gulshi ragaca didma grdznobam gauelva
Nini:ki mcalia
Levani:dzalian kaiii sheni teleponis nomeri momeci da dges sagamos dagirekav
Ninim misca tavisi nomeri da klasshi gaxarebuli antebuli tvalebit dabrunda…ani dainteresda ra moxda da ninimac uambo dacvrilebit yvelaperi
Nini:de movedii chems otaxshi viqnebi
Ninim scrapad airbina tavis otaxshi da teleponi amoigo magram arcerti shemosuli zari ar iyo…sacolze camocva da chaedzina.daaxloebit naxevari saati edzina…teleponis xmam gamagvidza…ucxo nomeri iyo…
Nini:gisment…romeli xar?
Levani:ra iyo ese male damivicye?
Chaecina levanis
Nini:levaniii rogor xar?
Levani:me kargad var .mismine exla 15 cutshi viqnebi samebis eklesiastan da shen rodis moxval?momenatre dz (damorcxvebuli xmit utxra levanim)
Nini:male moval gkocni male gnaxav!!!
Teleponi dakida ninim da aporiaqebuli gizivit mivada karadas edzebda ra unda chaecva…naxevar saatshi samebis eklesiastan iyo iqve levani idga da ninic miuaxlovda gadakocnes ertmaneti da gaiseirnes…
Bevri iseirnes ilaparakes iciness…am laparakshi sibnelec chamocva…irgvliv aravin iyo…
Nini:levani xo mar cavidet?dzaan meshinia
Sheshinebuli tvalebit aqet iqit gaixeda ninim
Levani:nu geshinia nini shen sanam chemtan xar araperi mogiva
da nazad chaikra gulshi…ninis tuchebi dzalian axlos iyo levanis tuchebtan…ramodenime cami araperi tqves…nini levanis suntqvas grdznobda…levani pataraze daixara da nazad akoca ninis…grilma niavma aupriala ninis tmebi…levanim magrad chaikra gulshi magrad magrad da ar ushvebda titiqos eshinoda rom ar daekarga sayvareli adaminai…ninim nazad chailaparakaa…MIYVARXAR…
ramodenime tve ese grdeldeboda…yvelaperi shesanishnavad iyo…ninic da levanic bednierebi iyvnen da ertmanets siyvaruls uziarebdnen…moxlovda 12 noemberi…ninis dabadebis dge…levani ragaca gansakutrebuls edzebda sachuqars ninistvis…iseti ragac undoda rac samudamod ninistan darchemoda…
ai dadga 12 noemberi sakmaod susxiani da civi dge iyo…nini vicro creshi tavis megobrebtan ixdida dabadebis dges.titqmis yveni mosuliyvnen levani ki ar chanda…
nini:rato agviandeba levanis neta?
Gaipiqra ninim…ai zaris xmac…nini gaiqca karebisken da gaago, magram cin aravin iyo daiceda dzirs da mogrdzo yelsabamis yuti iyo.ninim aigo es yuti da ucbat levanim nabiji gadmogda gverdidan da xelshi erti cali citeli vardi echira…
Levani:chemi umshvenieresi princesa rogoraa?
Nini gacitlda da morcxvad dabla chaixeda
Levani:es vardi shen chemo sixarulo…
Levanim misca vardi ninis da chaexuta…loyaze nazad akoca da oriveni shin shevidnen…
Levani:naxe sheni meore sachuqari me rom mogitane?
Nini:jer ara exla vnaxav
Ninim gaxsna patara yuti da dainaxa ulamazesi oqros jvari
Levani:modi me gagiketeb…es jvari minda sul geketos…igi dagicavs borotebisagan da minda rom me gagaxsende roca am jvars dainaxav…
Nini:me shen isedac sul memaxsovrebi
Motrialda nini da tkvilad chaexuta levanis.mat dzalian tbili urtiertoba qondat…movida 1 saatic da yvelani taviant saxlshi cavidnen…
Levani:nini gtxov camo gaviseirnot da cas shevxedot ra lamazia … ramdeni varskvlavia
Nini gahyva levanis da isini iqve ezoshi balaxze camocvnen tavebi ertad edot da laparakobdnen…
Levani:chemi neba rom iyos aq ramdeni varskvlavicaa yvelas mogicyvitavdi da shen gachuqebdi chveni siyvarulis nishnad…
Nini:minda sul shentan viyo…shen magrdznobine ra aris namdvili siyvaruli…
Levani:minda sul chemtan iyo da chemi gaxde…da amistvis mzad xar?
Nini:shentan ertad arapris meshinia!
Nazad akoces ertmanets da es game ertad gaatares…levanis chaiedzina ninis mklavebshi nini ki epereboda mis xelebs da esiyvaruleboda…chumad utxra…miyvarxar sigijebme miyvarxar da ushenod ver vicocxleb…ninm tavi daado levanis da chaedzina…
Ese gagrdzelda kidev 2 tve…mati siyvaruli usazgvro iyo…
Nini:ani chqara modi chemtan saxlshi seriozuli saqme maq…
Ani:ra moxda nini xo kaargadaa yvelaperi?
Nini:teleponze salaparako araa modi chemtan chqara!!!
Ani:gamovdiovar 10 cutshi mand var
Ani mivida ninis saxlshi nini aporiaqebuli daxvda da tiroda
Ani:ra gchirs mitxarir a moxda???
Ninis otaxshi shevidnen da mtirale ninim daicyo laparaki
Nini:anii gadamicda…
Ani:es ras nishnavs eseigi orsulad xar?
Nini:xo…ukve aagar vici vitiro tu unda mixaroddes…ar vici albat ori kviris var
Ani:ras apireb aborti unda gaiketo?
Nini?araaa aranairad bavshvi icocxlebs…magram levanis ra vutxra..ar viciiiii
Ani:unda utxra tan rac sheidzleba male unda icodess es ambavi…exla kide dacynardi…
Ucbat levanim dareka da utxra ninis rom misi naxva undoda ragaca seriozuli sakitxze dalaparakeba nini datanxmda shexvedraze da sagamosken chveul adgilas shexvdnen ertmanets…
Levani:ar vici rogor davicyo iseti ragaca unda gitxra ramac sheidzleba ertmanets dagvashoros!!!
Nini:ra iyo agar giyvavrva?
Acremlebulma ninim utxra…
Levani:ara eg araper shuashia..sigijemde metad miyvarxar…ushenod cxovreba ar shemidlzzlia…ubralod avad var…
Nini:mere ra moxda camals dalev da gagivlis
Levani:ara shen ar gesmis me kibo maq…
Nini:ra tqviii?
Levani:mxolod 2 tvis sicocxle damrcha…da ar vici ushenod ra meshveleba…
Levanis tvalebi aucremlianda…nini muxlebze daeca da daicyo tirili ARA ARA es sizmaria gaigvidze nini gaigvidze levani ar mokdeba gaigvidze…tavs micas urtyavda…levani muxlebze dadga da ninis magrad chaexuta…oriveni tirodnen mcare cremlebit…
Levani: rac ar unda moxdes icode me shens gverdit viqnebi yoveltvis da yveldan…gasacirshi tu sixarulshi…
Nini:ar minda ara chemtan darchi..shen tu mokvdebi mec moviklav tavs!!!
Levani:gagizdi? tu ginda samudamod chemtan ertad iyo mashin icxovre da samotxeshi ertad viqnebit bednierebi…tavis mokvla arc gabedo!!!
Gavida tve naxevari da levanim mivida ninistan da utxra
Levani:nini gamomyvebi colad?da bechedi achuqa
Ninim sixarulisagan tirili daicyo da bolo xmaze ikivla kiiiii me tanaxma var…isini gaiparnen da samebis eklesiashi daicere jvari…
…ninim daumala levanis rom misgan bavshvs elodeboda…ar undoda rom im qveynad upro meti tkivilit casuliyo…levanis pirveli sheteva mouvida da egreve saavadmyoposhi caiyvanes ninic iq iyo…eqimma tqva rom gadaudebeli operacia unda chautades…yvelani tirodnen…gavida naxevari saati…erti saati eqimi ar chans…ucbat otaxis karebi gaigo da eqimi gamovardaqudi moixada da gadaagdoo ganerviulebulma..nini mixvda rom yvelaperi cudad iyoda muxlebze daeca da chumad aqvitinda da mouloodnelad guli cauvida am periodshi gaixsena levanis sityvebi “rac ar unda moxdes me yoveltvis shentan viqnebi chirshic da lxinshic”gamoegvidza ninis gars eqimebi exvivnen gaiciet semishvit me unda vnaxo unda vnaxo giizivit gaiqca aqet shemodi utxra eqimaa nini shevida otaxshi da levani dainaxa aparatze sheertebuli dzlivs suntqavda…levani levani ar damtovo gexvecebi gemudarebi ushenod ver vicocxleb daicyo tirili levanis xels kocnida…levanim tavi sheatriala da utxra gacirvebuli xmit…
Levani:nini nu tiri me bevri sicocxle agar damrchenia…es uplis neba iyo…unda davemorchilot…exla iseti ragaaca minda gitxra rac shentvis jer ar mitqvams…
Dzlivs laparakobda levani…nini ki yovel sityvaze gulshi tkivils grdznobda…
Levani:….MIYVARXAR…. es is sityvebia rac me shentvis ar mitqvams miyvarxar mteli gulit da mudam meyvarebi nini…
Nini:ar mimatovoo gexvecebi levani ar mimatovooooo ar caxvidee malee mama gaxdebi levani male mama gaxdebi gaige? Mama mama
Levanim acremlebuli tavlebit shexeda ninis romelic uimedod da didi siyavrulit uyurebda mas
Levani:mama? ….. ara nini….mama me ar gavxdebi mama sheni momavali rcheuli gaxdeba……..
Nini:araa levani me shens garda aravin miyvars da aravis sheviyvareb…mudam sheni ertguli viqnebi…gemudarebi am mdzime cutebshi nu mimatoveb gexvecebii…
Tiroda nini toroda dzirs daeca da tiroda…levanis nachuqar jvarze moikida xeli da uppals daxmareba stxova…motrialda levanisken xeli mokida am dros gaisma gulis aparatis xma…es xma imis maucyebeli iyo rom levanis guli gaucherda eqimebi shemovardnen ninis ki mxolod didi siyavruli da levanis satutui xeli darcha romelic nazad exeboda ninis titebs…
Gavida 3 celi axalgazrda gogo   tavis 2 clis shviltan eratd iyo samebashi…es gogo nini iyo da es bavshvi ki miisi da levanis shvili.am bavshvs dedam levani daarqva …